Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Het Vliethuys


Hospice Het Vliethuys is de verkorte naam van Stichting Hospice Voorburg-Rijswijk, die het hospice exploiteert. De Stichting is opgericht op 25 mei 2011 door de Stichting Hospice Rijswijk en de Stichting Hospice Voorburg.

Hospice Het Vliethuys is gevestigd op de Fonteynenburghlaan 5B, 2275 CX Voorburg


ANBI status
Per 25 mei 2011 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen aan Hospice Het Vliethuys als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Hospice Het Vliethuys hoeft zelf geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons schenkt komt volledig bij het hospice terecht.

Fiscaal nummer: 8506.04.217

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 52803112

ANBI Formulier 2020
ANBI Formulier 2021
ANBI Formulier 2022
ANBI Formulier 2023

Uit de statuten:
De Stichting heeft ten doel het verschaffen van huisvesting en palliatieve zorghulp- en dienstverlening aan terminaal zieke patiënten, in Voorburg – Leidschendam, Rijswijk en omgeving, die deze hulp nodig hebben, ongeacht geloof of levensovertuiging en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Uitgangspunt daarbij is het bieden van menswaardige zorg, waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de sociale, lichamelijke, emotionele en spirituele behoeften door het bieden van liefde, warmte en aandacht aan mensen die in een terminaal stadium verkeren.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het inrichten en in stand houden van een hospice waar deze zorg gegeven kan worden door het voorzien in deskundig personeel en deskundige vrijwilligers om deze zorg te bieden, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als instelling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001.

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de Stichting vergoed. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Vliethuys
Het hospice heeft een warme uitstraling en is voor de mensen die daar wonen een bijna-thuis-huis. Het Vliethuys heeft op de huidige locatie – de voormalige polikliniek van het Diaconessenhuis - acht bewonerskamers die volledig zijn ingericht. Daarnaast is er nog een kamer voor noodopvang.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties